Nepřihlášen
Přihlášení
Registrace uživatele

Položek v košíku: 0 ks
celkem za 0.00,- Kč

Košík
Pokladna

Katalog produktů

Novinky

Dovolená26. červenec 2012

Zboží objednané po 29.7. bude doručeno po 12.8. Děkujeme

AUTORIZOVANÝ SERVIS ČERPADEL GRUNDFOS24. leden 2012

Záruční i pozáruční servis čerpadel Grundfos.

archív novinek...

Informace

Reklamační řád

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi "kupujícím" a společností Martin Hadaš prodej a servis čerpadel., provozovatelem stránekMartin Hadaš prodej a servis čerpadel. (dále jen "prodávající"). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je předán prvnímu přepravci. Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.cerpadla-hadas.cz

Jako doklad o záruce (záruční list) vystaví Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, ...) na přání zákazníka. Záruční podmínky a reklamační řád platné a závazné, pokud v rámcové smlouvě, kupní smlouvě či v dodatku v těmto smlouvám či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

1. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, nejdříve však dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je podle zákona 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačního řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

2. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, či tak stanoví zákon.c) Místa, kde lze uplatnit reklamaci jsou:

  • osobně v sídle společnosti/prodejně Martin Hadaš prodej a servis čerpadel.
  • kontaktovat hady.m@.tiscali.cz

2.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží či služba v okamžiku jejich převzetí kupujícím. Nejde-li o zboží deklarované při prodeji jako zboží použité, odpovídá prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.

3. Doprava a zasílání

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce s příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku.

3.1. Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady na adresu společnost Martin Hadaš- prodej a servis čerpadel. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu (záruční list), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato ! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

3.2. Je-li zboží vadné ihned po dodání a kupující reklamaci uplatní do 2 dnů od převzetí a pokud to charakter zboží a vady umožní, bude oprávněná reklamace vyřízena "na počkání" výměnou zboží za nové. Výměna je podmíněna fyzickým stavem zboží na skladě. Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

4. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové, Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožností vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností. Reklamace zboží prodávajícího vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, počíná záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Reklamace zasílejte na adresu

Martin Hadaš – prodej a servis čerpadel
REKLAMACE
Polična 467
75701 Valašské Meziříčí